Under the Mighty Hand of God, Rev Tom Konz; Trinity 3, June 28, 2020